Initiative title in the national language: Химията е навсякъде - Мрежа
Initiative title in English: Chemistry is all around Network
Acronym: CIAAN
Country: Bulgaria

There is actually no comment. Click here to leave a comment

Beneficiaries of the initiative:
Pupils and school levels involved:
  • General secondary education (11/12 to end of compulsory education or even beyond)
  • Vocational or technical secondary schools

Educational personnel:
  • Teachers
  • Teacher trainers of science / technology
  • Schools heads

Where is it implemented? Please indicate the country/ies
Италия, Белгия, България, Чехия, Гърция, Испания, Ейре, Португалия, Словения, Полша, Турция

In which context is it implemented? (school laboratory, classroom, school, school district, University laboratory, etc.)
В класната стая, в лабораторията, в училище, вкъщи

Frequency of the initiative: Activity fully integrated in the academic term

Number of people directly concerned by the initiative: More than 100 people

Summary in the national language:
Проектът „Химията е навсякъде – мрежа” се реализира в рамките на програмата на ЕС „Учене през целия живот” - подпрограма Коменски, касаеща многостранни мрежи. Той е логично продължение на пилотния едногодишен проект „Химията е навсякъде около нас”, в рамките на програма на ЕС „Учене през целия живот” - подпрограма Леонардо да Винчи, който приключи успешно през 2011 год. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 1/12/2011 до 30/11/2014.

Идеята, залегнала в основата на проекта, е основана на засилващата се обща негативна тенденция в страните – участнички в този проект и в Европа по принцип, а именно: недостатъчна научна култура и компетентност, формирането на което започва още на училищно ниво (основно и средно образование), влияе върху всички нива на образователната система, и в крайна сметка – върху реализацията на всеки човек.

Сред изучаваните в училище дисциплини Химията се определя като един от най-трудните учебни предмети по редица причини. Материалът е в голяма степен теоретизиран, което обезсърчава учениците в усвояването му и внушавайки идеята, че естествените науки са трудна материя и са безполезни в ежедневния живот. Методите на преподаване остават непроменени с години и, поради остарялата или липсваща лабораторна база, се основават на усвояването на информацията посредством статичен подход, при който обучаемият е пасивен участник в учебния процес.

В тази връзка проектът „Химията навсякъде - мрежа” има за цел, използвайки възможностите на съвременните интернет-базирани компютърни технологии, да предложи съвременни подходи, методи и образователни инструменти, които:
• да направят Химията по-привлекателна за обучаемите;
• да мотивират учениците за изучаване на проблеми, свързани с присъствието на Химията и химичните процеси в ежедневния живот, като установят пряка практическа връзка между теорията и всекидневната практика;
• да формират познания и умения посредством въпроси и откривателски подход, като по този начин превърнат учащите се в активни участници в учебния процес.

Конкретните задачи, които ще обезпечат постигането на тази цел са:
- Повишаване на интереса и стимулиране на активния учебен процес на учащите от всички нива чрез проучване и обмен на най-добри интернет- базирани практики, и използване на интерактивния подход в изучаването на Химията;
- Представяне на Химията в по-позитивна светлина и превръщането и в по-привлекателна и разбираема за учащите дисциплина чрез доказателства за конкретните прояви и приложението на химичните процеси в ежедневния живот;
- Създаване на мрежа за обмен на опит и знания от различни образователни институции, посредством която да се изгради връзка между университетските преподаватели, научните работници и педагогическите експерти в областта на преподаването и изучаването на Химията от една страна, и учителите от училищата - от друга.
Изпълнението на тези задачи ще се реализира чрез създадената международна мрежа, включваща преподаватели в средните училища, експерти по обучението, университетски преподаватели и научни работници в областта на химията от 11 – те страни – партньори по проекта.
През тригодишния период работата по проекта ще се концентрира върху следните три основни направления:
- Мотивирането на учащите - работата в това направление ще позволи да се изяснят: причините за липсата на мотивация сред учащите да изучават Химия; основните проблеми и пречки пред учащите в изучаването на Химията; какви са най-успешните практики и подходи да се мотивират учениците в изучаването на Химия и т.н.;
- Обучение на преподавателите - целта на направлението е да се обърне внимание на: причините, поради които преподавателите по Химия изостават от новостите в областта на научните изследвания; липсата на компетентност в използването на компютърните технологии и интерактивния подход като средство за преподаване и повишаване на интереса на учениците към уроците по Химия; липсата на възможности в рамките на училищните програми за експериментиране на различни подходи в преподаването и обучението по Химия; особено внимание ще бъде отделено на възможностите за създаване на работеща връзка между университетските преподаватели и педагогически експерти от една страна, и преподавателите от средните училища – от друга - целта е да се изгради общ подход за представяне на най-новите открития в областта на химическата наука в часовете по Химия в средните училища;
- Успешни подходи и практики – идеята е да се проучат и обсъдят съществуващите стратегии, подходи, инициативи, проекти и практически опит, свързани с ученето през целия живот в областта на Химията; да се анализират основните фактори, определящи мотивацията на обучаемите и се предложат най-ефективните решения за повишаването и.

Главна целева група по проекта са преподавателите в училищата, които ще участват директно в дейностите и ще бъдат основните ползватели на резултатите, генерирани в резултат на тези дейности.
От всяка партньорска страна в дейностите по проекта ще бъдат включени най-малко по 5 училища, като всяко училище ще се представя от поне 2 преподаватели по Химия (Химия и опазване на околната среда, Химия и биология и др.) и поне 40 обучаеми по съответния предмет ученици.
Асоциирани партньори на ТУ – Габрово по проекта са Националната Априловска гимназия – Габрово, Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. А. Златаров” – Плевен, Професионалната гимназия по механоелектротехника „ Ген. И. Бъчваров” – Севлиево, Професионалната гимназия по електроника „А. С. Попов” – В. Търново и Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” – Г. Оряховица.
Учителите, представители на съответните училища, ще участват активно в онлайн дискусии чрез портала на проекта като:

• Всеки преподавател публикува поне две мнения (коментари) на година относно интернет-базирани материали за обучение, статии и публикации на останалите партньори посветени на обучението по химия, които ще бъдат публикувани на портала на проекта;
• участват в работни срещи-дискусии с експерти по обучението или педагози, на които ще обсъждат или оценяват материалите, публикувани на сайта и портала на проекта;
• участват в транснационални онлайн срещи, на които ще бъдат представени резултатите от обсъжданията на проведените работни срещи.

Те ще имат също и задачата да оценят портала на проекта по отношение на полезност, ефективност и качество на информацията, както и нейната приложимост в учебния процес.
Основните резултати от дейностите по проекта ще се изразяват в следното:
• Ще бъде създадена база от над 160 научни публикации по трите тематични направления на работа, както и такава от над 220 материали за обучение по Химия, които ще бъдат реферирани от учителите, университетските преподаватели и педагогическите експерти, с цел използването им в учебния процес;
• Ще бъдат организирани и проведени 33 национални работни срещи, 3 транснационални виртуални дискусии и 6 международни конференции по проблемите на мотивацията на учащите се за изучаване на Химия, усъвършенстване на педагогическите умения на учителите и използване на постиженията на съвременната наука в преподаването на дисциплината в училище;
• На практика ще бъде създадена европейска мрежа между различните институции, която ще допринесе за обмен на добри практики и подходи в преподаването и изучаването на Химията, както и за създаване на трайна връзка между научните работници, университетските преподаватели, педагогическите експерти и преподавателите по Химия в средните училища.
Партньори на учителите в тези дейности са университетски преподаватели, научни работници и експерти в областта на обучението и научните изследвания по химия от Софийски университет (Изследователска лаборатория по обучение по химия и история и философия на химията), Пловдивски университет, Технически университет – Габрово, Регионалния инспекторат по образованието – Габрово.
Координатор на дейностите по проекта е Университетът на Генуа – Италия, представен от Департамента по инженерна химия. Останалите партньори са:
• INFOREF, Initiatives pour une formation efficace (Белгия)
• Технически университет - Габрово (България)
• Институт по химични технологии, Прага (Република Чехия)
• Технологичен институт на Йонийските острови (Гърция )
• CECE – Испански съюз на центровете за образование и обучение(Испания)
• Технологичния институт в Лимърик (Ейре)
• Connectis (Италия)
• Pixel Associazione (Италия)
• Политехнически институт на Браганса( Португалия)
• TRANSFER Slovensko, s.r.o (Словения)
• Университета на Къръккале, педагогически факултет (Турция)
• WSINF – катедра „Здравни дейности” на факултета по „Педагогика и рехабилитация” (Полша)

Повече информация за същността, целите, основните задачи и дейности, както и база от реферирани публикации по трите основни направления на проекта, информация за налични on-line интерактивни материали за обучение по химия и други, са достъпни на портала на проекта http://www.chemistryisnetwork.eu


Summary in English:
Chemistry Is All Around Network project is drawn up under the European Community Lifelong Learning Programme, Comenius Sub Programme (Multilateral Networks). The project has duration of 36 months - it started on 1/12/2011 and will end on 30/11/2014.

The identified background of the project idea relies on the evidence of common needs within the countries involved and in Europe in general, related to the insufficient diffusion of scientific culture and awareness, that starting from the school level (primary and secondary education) affects all levels of educational and training systems and therefore citizens in general.

Among the scientific fields, Chemistry is identified as an exemplary Case Study as it is recognised as one of the most difficult subjects. One of the main reasons for this fact is that Chemistry suffers from a growing unpopularity in the Media which often make improper connections between Chemistry and the issues of pollution, health threats, manipulation of natural ingredients etc.

Scientific issues and chemistry in particular, are often taught at school in a theory oriented approach that often discourages pupils’ interest, proposing and idea that sciences are difficult and useless in everyday life. Methods and tools are often the same within years (even decades) and mostly based on the acquisition information through a static approach, where the learner is the passive actor of a learning process which is managed by the teacher through frontal lessons.
This approach yet allowing those who are interested in chemistry for personal attitudes to build a consistent knowledge background, causes to those who are less attracted by the issue and do not follow their studies in the matter through the higher education to rapidly loose completely contact with the subjects and therefore their knowledge gap increases so rapidly that it become for them impossible to learn about it any more.

To address this situation the Chemistry Is All Around Us Network project intends to use the potential of ICTs in order to provide a method and related educational tools, that can attract students making chemistry more enjoyable and amusing and therefore give students the knowledge and the skills to be able to learn about chemistry according to an enquiry based approach, through which they will be the protagonists of their own learning process.
The new teaching strategies will raise students’ interest in chemistry by establishing a direct and practical connection among theory and everyday practice, so that they can be ready to learn informally about chemistry even if they will not study it anymore in the framework of the formal higher education or vocational training system.

The aim of the project is to share knowledge between the partners in the field of the diffusion of Life Long Learning within the Chemistry related issues.
This general aim will be achieved through these specific objectives:
- Enhancing the interest and stimulate the active learning process of pupils of all educational levels, concerning Chemistry, by sharing the most effective ICT based practical experiences that promote an enquiry based, interactive and amusing approach to the understanding of Chemistry. This will answer to the need for addressing the ideas and beliefs that students have on issues related to chemistry that are often wrong and tend not to change easily and will result into a mental change and development of a new and higher awareness.
- Present Chemistry under a renewed and positive attitude, by giving evidence to how it affects our everyday life and how it can contribute to the explanation of many phenomena that people encounter everyday. The objective is to make Chemistry more attractive and understandable to pupils.
- Create a Network among different educational institution for the exchange and comparison of experiences and knowledge in order to develop and exploit a new “language” to be used to fill in the gap between the world of scientist and researchers and school teachers.
The partnership will concentrate on 3 main subject areas:
- The motivation of students. Answering questions as: why there is a lack of motivation of pupils to study Chemistry; what are the main obstacles that students face in addressing Chemistry; which are the most successful experiences in motivating students to study Chemistry Etc.
- Teachers training. Addressing issues as: the difficulties of chemistry teachers to keep update to the continuous progresses of the research; the lack of competences in using ICT as a mean to communicate with students and enhance their interest towards Chemistry lessons; the lack of opportunities and space within the institutional programmes for experimenting different approaches and methods for teaching and learning Chemistry (e.g. Enquiry based learning, practical activities within laboratories etc.). A specific topic that will be addressed will be the identification of solutions to bridge the gap between university chemistry professors and researchers and secondary school science teachers so as to try and identify a common language and a strategy to allow the better exploitation also at secondary school level of the most recent findings in the field of chemistry science and chemistry teaching.
- Successful experiences and good practices. Identification and review of the existing strategies, experiences, initiatives and projects to promote Life Long Learning for Chemistry and analysis of related critical factors, barriers, successes and most effective solutions.

The main target group of the project are school teachers that will be involved directly in the project activities and in the production and exploitation of the results from which they will benefit for.

Partners Involved are:
• University of Genova - Department of Chemistry (Italy) - Coordinator
• INFOREF, Initiatives pour une formation efficace (Belgium)
• Technical University of Gabrovo (Bulgaria)
• Institute Of Chemical Technology Prague (Czech Republic)
• Technological Educational Institute (T.E.I.) of Ionian Islands (Greece )
• CECE - Spanish Confederation of Education and Training Centres (Spain)
• Limerick Institute of Technology (Ireland)
• Connectis (Italy)
• Pixel Associazione (Italy)
• Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)
• TRANSFER Slovensko, s.r.o (Slovenia)
• Kırıkkale University Education Faculty (Turkey)
• WSINF - Health Promotion Chair WSINF’s Pedagogy-Rehabilitation Faculty (Poland)

Main results from the Project activities will include the following:
• Availability of a Collection of 33 papers (1 paper for each subject area in each of the 11 countries represented within the Consortium) created cooperatively by teachers and scientific experts in chemistry exploring the national and international state of art regarding the main obstacles that affect the interest of pupils for Chemistry and the initiatives, methodological approaches, didactical solutions that demonstrated to be effective in answering to the barriers identified above. The papers will focus on 3 main thematic areas: the motivation of students, teacher training and identification of successful experiences and good practices to promote Life Long Learning for Chemistry.
• Availability of a Collection of 165 (that is 5 for each of the 3 thematic area in each of the 11 countries represented within the Consortium) existing scientific publications and articles addressing the 3 thematic Areas identified as important in order to remove the existing barriers and enhance attractiveness and effectiveness of chemistry teaching at school
• Availability of a Collection of 220 teaching resources (20 in each of the 11 countries represented within the Consortium), duly reviewed and assessed by both teachers and scientific experts and ready to be used by teachers to enhance attractiveness and effectiveness of chemistry teaching in their lessons;
• Organization of 33 workshops (3 in each of the 11 countries represented within the Consortium), and availability onto the Portal, for each workshop, of the related minutes detailing the results of the discussion
• Organization of 3 Virtual Meetings through the exploitation of ICT during which the results of the workshops will be discussed by representatives of the national workgroups of the different countries.
• Organisation of 6 Transnational Conference (2 for each of the 3 thematic areas)

All the main project outputs produced within the project are already available on the Chemistry Is All Around Us Network Portal http://www.chemistryisnetwork.eu .

There is actually no comment. Click here to leave a comment


Leave a comment

Your name: (*)

Your email: (*)

Your website:
(starting by 'http://...')

Your comment: (*)

freecap

Please copy the validation text in the field below: (*)


If you cannot read this word, click here